ห้อง 305 อาคาร ริเวอร์ไรน์ เพลส

9/280 ถนน พิบูลสงคราม. ตำบลสวนใหญ

อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี