สร้าง  Virtual Devices  ใน Andriod Studio

ในการพัฒนา mobile ด้วย react native  จะต้องมีการเตรียม virtual devices สำหรับ android มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สร้าง  virtual device

เลือก พัฒนา บน Android 6


เพิ่ม path ในระบบ เลือกให้ถูกต้องกับระบบที่ใช้งานอยู่

เริ่มต้น พัฒนา mobile project  ด้วย  react native  ให้ติดตั้ง  node ในเครื่องให้เรียบร้อย
ใช้  npm  เพื่อติดตั้ง

ต่อมาให้ติดตั้ง app ชื่อ expo และ กด Scan QR Code ไปยัง bar code เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่าง app.js และเครื่อง มือถือเรา

หากเราต้องการ  run ใน emulator    ให้กด a

ในบทต่อไปก็จะเริ่มต้นในการพัฒนา React Native  ด้วยการสร้าง  project  และทำการ customize app.js  

พัฒนา React Native Android App บน Windows 10

ติดตั้ง Node.js บน window เปิด web https://nodejs.org/en/ เลือก current version

ขั้นตอนการติดตั้ง

verify ด้วย command

 
Download java (jdk) http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads

verify

เพิ่ม JAVA_PATH ใน system variable

ติดตั้ง Android Studio
เปิด web https://developer.android.com/studio/index.html
Download และติดตั้ง

เพิ่ม ANDROID_HOME C:\Users\\AppData\Local\Android\Sdk

เพิ่ม target platform (SDK manager)

เลือก virtual Device สำหรับ เป็น Emulator (จะต้องปิด Hyper-V )ด้วย