silos-monitoring-dashboard

ThingsBoard IOT Dashboard บน Centos 7

ติดตั้ง thingsboard บน centos 7 และใช้งานร่วมกับ postgresql มีขั้นตอนดังนี้
1). ติดตั้ง java 8

เปิด firewall

2). ติดตั้ง postgresql

3). ตั้งค่า config

4) สร้างฐานข้อมูล

5) ติดตัง thingsboard

6) config

ตั้งค่า memory

ตั้งค่า crontab ให้มีการ restart service เวลา 9.00 am, 21.00 pm

7). หลังจากติดตั้งเรียบร้อย ให้run script

เปิด http://your-ip::8080

ติดตั้ง Mysql บน CentOS7

การติดตั้ง mysql บน enterprise centos 7 สามารถเลือกติดตั้ง ได้จาก MySQL community yum repository หรือ mariadb
MYSQL community เปิด browser ไปที่ https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/

Download file และทำการติดตั้ง

security firewall
ตั้งค่า ไฟล์วอล ที่ พอร์ต 3306 โดยกำหนดให้กับ interface eth1 ใน zone truested การ active โซนใน ไฟล์วอลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการ add interace ให้แก่ โซน ในคำสั่ง firewall-cmd จะต้อง ระบุบ –permanent ทุกครั้ง และจึงทำการ –reload

หลังการติดตั้ง installer ได้ทำการสร้าง temporary password ให้ตรวจสอบดังนี้

หลังจากกรอก รหัสชั่วคราวเรียบร้อย ระบบจะให้เราทำการเปลี่ยน password อีกครั้งword อีกครั้ง

ยกเลิก  root login remote

remove test database

reload

Login mysql -u root -p -h localhost

NextCloud 13 บน CentOS 7 ตอนที่ 2

ในบทนี้ก็จะเน้นการใช้งาน nextcloud ที่ได้ทำการติดตั้งใน ตอนที่ 1 หากท่านยังไม่ได้อ่าน ในบทดังกล่าว แนะนำให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากการใช้งาน nextcloud ผู้ใช้งานสามารถ download client ที่ได้พัฒนาไว้พร้อมสำหรับการใช้งานได้ทันที และ application จะทำงานได้ทุก platform ไม่ว่าจะใช้งาน บน window, mac, linux

1) ก่อนการใช้งานผ่าน client ให้ login ด้วย user admin และ Click ที่มุมขวาบน และ เลือก “user”

สร้าง user อื่นที่สามารถ ใน องค์กร สามารถ สร้างได้ดังนี้

ในตัวอย่างเช่น username “sawangpong” พร้อมกับ สร้าง group ของ user เพื่อจัดกลุ่ม user ได้ทันที เช่นกลุ่มชื่อ management

สามารถกำหนด โควต้าได้จาก Action menu ที่อยู่ท้ายบรรทัด

ลองทดสอบการ login ด้วย user ใหม่ เพื่อกรอกข้อมูลในส่วนบุคคล เพิ่มเติมโดยการเพิ่ม user จะทำจาก backend ด้วย useradmin เท่านั้น หลังจากที่ user ได้รับ username/password แล้วก็จะต้องมาเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง

การใช้งานผ่านทาง davs://, dav:// โปรโตคอล

โดยให้ทำการใช้ address ตามรูปแบบ dav://IP_NEXTCLOUD/nextcloud/remote.php/webdav/
สำหรับ linux ให้เปิด file browser เลือก “other locations” ให้ใส่ address ที่กล่องข้อความด้านล่าง และกดปุ่ม connect

เมื่อ login สำเร็จจะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อการใช้งานไปยัง nextcloud ผ่านทาง โปรโตคอล webdev ได้สำเร็จ


การใช้งานผ่านทาง macos

เปิด finder > Go > Connect to Server และใช้ url ตาม format ดังนี้ http://IP_NEXTCLOUD/nextcloud/remote.php/webdav/

จะมีกล่องข้อความปรากฎดังนี้ เพื่อใส่ค่า server

กล่อง input สำหรับ username / password

เมื่อ login ได้แล้วก็สามารถใช้งานได้ทันที

การใช้งาน บน window10
Download nextcloud client https://nextcloud.com/install/

เลือก Desktop Client

เริ่ม Download และ install

ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนต่อไป

สำหรับ Desktop Client สามารถที่จะเลือกการทำงานได้ทั้งที่เป็น local Disk หรือ ทำงานผ่าน browser จะพบว่า การใช้งาน nextcloud มีความยืดหยุนในการใช้งานอย่างมาก เหมาะที่จะนำมาใช้งานองค์ หากมีข้อสงสัยประการใด ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้

NextCloud 13 บน CentOS 7 ตอนที่ 1

ในปัจจุบันหลายหน่วยงานมองหา Solution ที่ต้องการเก็บข้อมูลที่มีสะดวกปลอดภัยง่ายต่อการใช้งาน หลายคนคงนึกถึง Google Drive , OneDrive, หรือ Dropbox ที่หลายคนคงคุ้นเคยในการใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่มีการให้การบริการในรูปแบบของ Cloud Service อย่างแน่นอน แต่หากเราต้องการสร้าง Storage ในรูปแบบเดียวกันแต่สามารถใช้งานได้ภายในองค์กรเอง เป็นลักษณะ (one premise)  คงจะดีเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปลือง bandwidth และสามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิ ในวันนี้จะนำเสนอการติดตั้ง Solution  NextCloud ที่นำมาสนับสนุนการทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นองจากในตอนนี้จะสอนวิธีการติดตั้งอย่างละเดียดถูกต้องและใช้งานความอย่างปลอดภัยแล้ว จะแนะนำวิธีการใช้งาน ผ่านวิธีการ Connect โดยตรงผ่าน pc (Mapdrive) มายัง nextCloud

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. Server ที่จะติดตั้งการใช้งาน ให้ติดตั้ง Centos7 รอไว้ให้เรียบร้อย (ไม่ต้องปิด  SElinux)
  2. วางแผนพื้นการใช้งาน nextcloud ในกรณีนี้ เตรียมพื้นที่การใช้งานไว้ 100G สำหรับใช้งาน Storage

1). ติดตั้ง software ที่จำเป็น

เลือกฐานข้อมูล ที่สนับสนุนการทำงาน โดยเลือกได้เป็น sqlite, mysql/mariadb, postgreSQL ซึ่งจะเลือกติดตั้งดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
1.1) สำหรับการติดตั้งใช้งาน mariadb

– แทนค่า YOUR_PASSWORD_HERE ด้วย password ที่มีความปลอดภัย

1.2) สำหรับการติดตั้งการใช้งาน postgresl

สำหรับการใช้งาน postgres จะต้องมีการตั้งค่าวิธีการ authentication method โดยเปลี่ยนค่าจาก ident ที่เป็นค่า default ให้กลาย md5 คือต้องมาใช้ การ authentication แบบ username password มีขั้นตอนดังนี้

– แทนค่า PASSWORD_POSTGRES ที่ต้องการ

เปลี่ยนจาก

เปลี่ยนเป็น

รีสตาร์ท

2). ติดตั้ง nextcloud 13 ใน version ล่าสุดได้จากขั้นตอนดังนี้

3). สร้าง config file /etc/httpd/conf.d/nextcloud.conf

4). ตั้งค่า Apache ให้ใช้งาน SELinux

5). Verify

6). รีสตาร์ท http

7).สร้าง กฎของไฟล์วอล

8). เปิด http://ip_address/nextcloud/ เพื่อสร้าง user admin เป็น user admin และกดปุ่ม Finish up

เมื่อเสร็จสิ้น

รูปแบบการเชื่อมต่อการใช้งาน
1). Destop App (https://nextcloud.com/install/#install-clients)
2). Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextcloud.client)
3). AppStore (https://itunes.apple.com/us/app/nextcloud/id1125420102?mt=8)

ติดตามการใช้งาน ในตอนที่ 2 ต่อไป ตอน2