ติตตั้ง STS (Spring Tool Suite) บน Eclipse

Spring Tool Suite (STS) เป็นส่วน ขยาย ของ Eclipse IDE เพื่อใช้สำหรับ พัฒนา  Spring Application มีขั้นตอนดังนี้

1).  ไปยัง market place

2). ให้ค้นหาคำว่า sts

3). ยืนยัน package

4). ยืนยัน license

5). restart eclipse

เมื่อ report เปิดขึ้นมาใหม่ จะเห็น spring framework

6) เปลี่ยน perspective

เลือก spring

8) สร้าง spring boot project

9) ใส่ข้อมูล application

10)จะได้โครงสร้างของตัวโปรเจค

พิจารณา ไฟล์ pom.xml

 

พิจารณาไฟล์  HelloSpringBootApplication.java

11). build dependency

12). Run Spring

ติดตั้ง Maven บน Eclipse

มีขั้นตอนดังนี้
1. กด Help จากเมนูใน Eclipse และเลือก Install New Software

2.กดปุ่ม Add จะได้หน้า window ใหม่เปิดขั้นมาก ให้ใส่ url สำหรับ maven repository

3. ตั้งชื่อ name ว่า Maven และ location ตั้งเป็น http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/

4. ให้กดเลือก package และ กด next

และ กด next อีกครั้ง

5. ยอมรับ Term and condition

6. สร้าง project ใหม่

และต่อมา

7 เลือก quickstart

8 เลือก groupid, artifactid และ กด finish

9. สำรวจตัวโครงสร้าง ของ project ที่สร้าง

ให้เพิ่ม ใน pom.xml เพื่อระบุ version ที่จะ Compile

10. เลือก preference

11. Verify ด้วยการ build

12. กำหนด goal clean verify และกด run

ผลที่ได้หามี การ run success

13. ลองไปสำรวจ dependecy ที่ maven repository

และนำค่าที่ได้ไปใส่ไว้ select Dendency
14. การเพิ่ม Dependency โดยให้กด tab ที่มีชื่อว่า Dependencies และกดปุ่ม Add


15. ผลที่ได้ จะเพิ่ม dependency

16. กลับไปดูในหน้า ของ pom.xml จะมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

 

พัฒนา Twitter Bootstrap 4 ด้วย Gulp และ Node.js

Gulp คืออะไร

Gulp เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การ  compile sass/less ที่นำมาใช้งานสำหรับการพัฒนาร่วมกับ Twitter bootstrap 4 ได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับสามารถใช้งานร่วมกับ browser-sync ทำให้  browser สามารถแสดงผลทันทีไม่ต้องทำการ reload ก่อนการใช้งาน Gulp จะต้องทำการติดตั้ง Node.js ให้เรียบร้อยก่อนดังนี้

ติดตั้ง Node, NPM บน mac ผ่านทาง brew

ติดตั้ง node บน Fedora

หลังจากติดตั้ง ให้ติดตั้ง Gulp ให้เป็น –global

สร้าง bootstrap4 folder เพื่อให้ทำหน้าที่เป็น Project folder สามารถตั้งชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้ ตามที่ต้องการ

สร้าง package.json ด้วย คำสั่ง npm init -y

ติดตั้ง node package

ติดตั้ง node package

เตรียมไฟล์ gulpfile.js ดังนี้

ต่อมาสร้างไฟล์ index.html เพื่อใช้งาน css และ js ที่ build จาก gulp

Build Gulp