silos-monitoring-dashboard

ThingsBoard IOT Dashboard บน Centos 7

ติดตั้ง thingsboard บน centos 7 และใช้งานร่วมกับ postgresql มีขั้นตอนดังนี้
1). ติดตั้ง java 8

เปิด firewall

2). ติดตั้ง postgresql

3). ตั้งค่า config

4) สร้างฐานข้อมูล

5) ติดตัง thingsboard

6) config

ตั้งค่า memory

ตั้งค่า crontab ให้มีการ restart service เวลา 9.00 am, 21.00 pm

7). หลังจากติดตั้งเรียบร้อย ให้run script

เปิด http://your-ip::8080

ติดตั้ง openstreet map บน ubuntu 16.04

ขั้นตอนการติดตั้ง openstreet map บน ubuntu server มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1). update server

2). ติดตั้ง dependencies

3). ติดตั้ง postgres

จะสร้าง user ชื่อว่า postgres ในระหว่างการติดตั้ง ที่มีสิทธิในการเเข้าใช้ ฐานข้อมูล ถือว่าเป็น user root ของ postgres database การใช้งานฐานข้อมูล ในครั้งแรก ให้ทำการ login เป็น postgres ต่อมาจะสร้าง database ชื่อ osm และ database ชื่อ gis

สร้าง hstore และ postgis extension

ออกจาก postgres user


4) ติดตั้ง osm2pgsql เป็น เครื่องเมื่อที่จะ บันทึก openstreep map สู่ ฐานข้อมูล postgres


5) ติดตั้ง Mapnik เป็นเครื่องมือ ที่ใช้สำหรับการ render ทำงานร่วมกับ mod_tile

6) ติดตั้ง mod_tile

7). สร้าง unix user ชื่อ osm เพื่อเป็น user สำหรับการใช้งาน

8) ติดตั้ง carto ด้วย node เพื่อใช้ compile carto project ให้ mapnik.xml

9) Download openstreetmap-carto version ล่าสุด และ convert project.mml สู่ mapnik.xml

10) Download ข้อมูลแผนที่จาก http://download.geofabrik.de/ เลือก Asia > Thailand

11) บันทึกใน ฐานข้อมูล

อธิบายคำสั่ง
-d gis Database ที่ใช้ชื่อ gis
--create Load data สู่ ฐานข้อมูล ที่ยังว่าง
--slim ใช้ตาราง slim ตอน rendering
-G
--hstore
--tag-transform-script
-C 2500 พื้นที่หน่วยความจำที่ osm2pgsql ใช้ในการ import
--number-processes 1 ใช้ จำนวน CPU
verify


12). Download shapefile

13). Download Fonts

14 ตั้งค่า

15). ตั้งค่า apache

บันทึก file

16) เพิ่ม virtual host

เพิ่มในระหว่างบันทัดของ “ServerAdmin” และ “DocumentRoot”

17) restart server

18 start service renderd

19) กำหนดให้ renderd ทำงาน ใน backgroud mode

20 ทดสอบร่วมกับ openlayer

สร้าง file index.html และแทนค่า your-ip ด้วย ip ของ server

ติตตั้ง STS (Spring Tool Suite) บน Eclipse

Spring Tool Suite (STS) เป็นส่วน ขยาย ของ Eclipse IDE เพื่อใช้สำหรับ พัฒนา  Spring Application มีขั้นตอนดังนี้

1).  ไปยัง market place

2). ให้ค้นหาคำว่า sts

3). ยืนยัน package

4). ยืนยัน license

5). restart eclipse

เมื่อ report เปิดขึ้นมาใหม่ จะเห็น spring framework

6) เปลี่ยน perspective

เลือก spring

8) สร้าง spring boot project

9) ใส่ข้อมูล application

10)จะได้โครงสร้างของตัวโปรเจค

พิจารณา ไฟล์ pom.xml

 

พิจารณาไฟล์  HelloSpringBootApplication.java

11). build dependency

12). Run Spring

ติดตั้ง Maven บน Eclipse

มีขั้นตอนดังนี้
1. กด Help จากเมนูใน Eclipse และเลือก Install New Software

2.กดปุ่ม Add จะได้หน้า window ใหม่เปิดขั้นมาก ให้ใส่ url สำหรับ maven repository

3. ตั้งชื่อ name ว่า Maven และ location ตั้งเป็น http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/

4. ให้กดเลือก package และ กด next

และ กด next อีกครั้ง

5. ยอมรับ Term and condition

6. สร้าง project ใหม่

และต่อมา

7 เลือก quickstart

8 เลือก groupid, artifactid และ กด finish

9. สำรวจตัวโครงสร้าง ของ project ที่สร้าง

ให้เพิ่ม ใน pom.xml เพื่อระบุ version ที่จะ Compile

10. เลือก preference

11. Verify ด้วยการ build

12. กำหนด goal clean verify และกด run

ผลที่ได้หามี การ run success

13. ลองไปสำรวจ dependecy ที่ maven repository

และนำค่าที่ได้ไปใส่ไว้ select Dendency
14. การเพิ่ม Dependency โดยให้กด tab ที่มีชื่อว่า Dependencies และกดปุ่ม Add


15. ผลที่ได้ จะเพิ่ม dependency

16. กลับไปดูในหน้า ของ pom.xml จะมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

 

Deep Learning: Tensorflow

เรียนรู้ ใช้งาน Google’s Deep Learning Framework ที่ได้รับนิยม คือ TensorFlow ผ่านภาษา python3 เพื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห็แบบ BigData นำมาผ่าน Machine Learning เพื่อให้เรียนรู้ ข้อมูล (algorithms) ในรูปแบบที่เป็น multi-layer neural networks ผลลัพท์ที่ได้ คือ Data Model ที่จะนำไปใช้งานต่อไป

จากรูปจะสังเกตุได้ถึงกระบวนการของ Training Pipeline ที่ tensorflow ได้นำมาใช้วิเคราะห์ ผ่านทาง neutron network ที่จะให้คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ในการเริ่มต้นการเรียนรู้ จะเริ่มต้นด้วยการใช้งานผ่านทาง ภาษา python ที่จะมีความเรียบง่าย และมีประสิทธิภาพ

Architecture Tensorflow

มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

1). ติดตั้ง จะเป็นการติดตั้งผ่านทาง pip (package manager by python)
on mac

on linux ภายใต้ virtual environment ของ python

ติตตั้ง Arduino IDE บน Fedora 27

หลังจากติดตั้ง ide บน window 10 แล้ว แต่การติดตั้ง บน fedora 27 ไม่จำเป็นต้อง Download แต่สามารถติดตั้งผ่านทาง repository ได้ทันที และต้อง เพิ่ม user ในกลุ่ม uucp,dialout,lock

หลังจาก reboot


 

Pull-up Pull-down คืออะไร

เมื่อมีการกำหนด pin ให้มีเป็น ขา INPUT แต่เมื่อไม่มีการต่อกับภายนอก โปรแกรมก็จะไม่สามารถกำหนดสถานะ (State of pin) อย่างชัดเจน เรียกว่าสถานะการนี้ว่า floating อาจเป็น HIGH หรือ LOW บอกได้ยาก เพื่อป้องการไม่เป็น unknown state จึงมีการใช้งาน pull-up (to vcc) หรือ pull-down (to ground) resistor
การต่อแบบ Pull-ups resistor ร่วมกับ button

เมื่อ pull-up resister เมื่อไม่มีการกดปุ่มกระแสจะไหล จาก VCC ไปสู่ input pin ทำให้ค่าที่อ่านได้ จะมีค่าใกล้เคียง กับ VCC แต่เมื่อมีการกดปุ่ม จะทำให้กระแสไหลลง ground และ input pin จะเชื่อม โดยตรงกับ Ground แต่หากไม่มีการใส่ตัว R1 resister (Resister มีหน้าที่ จำกัดกระแสที่ยอมให้ไหลผ่านวงจร) ไว้ในวงจร จะทำให้เกิดความเสียหาย เพราะเป็นการ short circuit (ประมาณกระแส จะเป็น infinity ตามหลักของ Ohm’s law

การเลือกค่า pull-up resister ที่เหมาะสม
เมื่อกำหนดให้มีค่า resister ต่ำ จะทำให้มีกระแส ไหลสูง ในทางกลับกันหาก มีการใช้ค่า resister จะมีการไหลของกระแสต่ำ ดังนั้นการกำหนดการใช้งานจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสองส่วน

  1. เมื่อมีการกดปุ่ม input pin (pulled down) จะเชื่อมต่อกับ ground  ขนาดของตัวต้านทาน R1 จะเป็นตัวกำหนดกระแสที่ไหลจาก vcc  ผ่าน button ไปยัง ground
  2.  เมื่อไม่มีการกด (pulled high) ขนาดของ R1 ก็เป็นการกำหนดกระแสที่ไหลเข้าสู่ pin

ค่าที่เหมาะสมจะต้องมีขนาดที่มากพอที่ไม่ทำอันตรายกับ MCU และ ไม่มากเกินไป จนไม่สามารถอ่านค่าได้ โดยทั่วไปค่าขนาดที่เหมาะสม ประมาณ 10 k ohm สำหรับ ATmega328 สามารถ เปิดการใช้งาน pull-up register ได้ด้วย
pinMode(5, INPUT_PULLUP); // Enable internal pull-up resistor on pin 5

ทดสอบ Pullup
ต่อวงจรตามรูปด้านล่าง สายสีดำจะเชื่อมกับ ground และเชื่อมกับขาข้างหนึ่งของ switch และขาอีกข้างหนึ่งของ switch ให้ต่อกับขาที่ pin2

arduino code

 

เข้าใจ ขา pinout ของ Arduino

ก่อนอื่นเรามาทบทวน spec ของ board arduino uno ที่ใช้ ATmega328p

Techinical Specification

Microcontroller: ATmega328P
Operating Voltage: 5v
Input Voltage: 7-20v
Digital I/O Pins: 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins: 6
DC Current per I/O Pin: 20 mA
DC Current for 3.3V Pin: 50 mA
Flash Memory: 32 KB of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM: 2 KB
EEPROM: 1 KB
Clock Speed: 16 MHz
Length: 68.6 mm
Width: 53.4 mm
Weight: 25 g

ในการพัฒนา นั้นผู้พัฒนาต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน pinout ของ Arduino เนื่องจากส่วนมากนักพัฒนาจะพัฒนาผ่าน IDE จะมีการอ้างอิงตาม Arduino pin ที่สามารถสังเกตุการใช้งานได้จาก label บน board ได้เลย จากรูปด้านล่างจะเห็นการ mapping ระหว่าง Arduino pin และ ATmega328p

ลองมาเปลี่ยน มุมมองบน board จริง เพื่อทำความเข้าใจ

เมื่อนำมาเขียน code ตามตัวอย่าง blink

LED_BUILTIN คือค่าคงที่ ให้มีเชื่อมกับ pin 13 จะแสดงผลเป็น ไฟกระพริบ onboard โดยตรง

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT)  ฟังก์ชั่น pinMode() มีหน้าที่กำหนดให้ pin 13 ทำหน้าเป็น  OUTPUT และจะใช้คำสั่งต่อมา คือ digitalWrite()  กำหนดให้เป็น HIGH หรือ LOW

จะเป็น INPUT/OUTPUT จะเป็น High ถ้า

  • ค่า Voltage มีค่ามากกว่า 3.0 v สำหรับ board 5v
  • ค่า Voltage มีค่ามากกว่า 2.0 v สำหรับ board  3.3v  (เช่น esp8266,esp32)

Syntax ของ pinMode

pinMode(pin, mode)

Parameters

pin: ตำแหน่งของ pin ที่ต้องการตั้งค่า

mode: สามารถกำหนดได้เป็น INPUT, OUTPUT, หรือ INPUT_PULLUP

Arduino ได้กำหนดให้มี pullup resisters ภายใน มีขนาด 20k ohm และสามารถ enable ให้ทำงานด้วย option INPUT_PULL ทำให้ pin จะมีสถานะ เป็น HIGH (+5V) เมื่อไม่มีสัญญาณ input เข้า และ จะมีค่าเป็น LOW เมื่อ input เข้า (Senser on จะเป็น LOW, Senser off จะเป็น HIGH) โดยส่งผลให้มีการ กลับกัน เมื่อกำหนดค่าเป็น option INPUT

เริ่มต้นใช้งาน Arduino IDE Windows 10

การเริ่มต้นการพัฒนา Arduno uno นั้นต้องมีการติดตั้ง IDE โดย ไปยังหน้า Download Download page เลือกทำการ Download installer (exe) หรือ zip packages แนะนำให้โหลด install เพื่อทำการติตตั้งโดยตรง เพราะจะทำการติตตั้ง ide และ driver ที่จำเป็นในคราวเดียวกัน เมื่อทำการ Download เรียบร้อย ก็ให้ดำเนินการติดตั้งดังนี้
ยอมรับ License

เลือกติดตั้งทั้งหมด

เลือก folder สำหรับการติดตั้ง


ติดตั้ง Adafruit Industries

ติดตั้ง USB driver


สิ้นสุดการติดตั้ง

เปิด ide

เชื่อมต่อ port

เลือก Board Arduino Uno

หากเลือก port ไม่ตรงก็แสดง error

ติดตั้ง Mysql บน CentOS7

การติดตั้ง mysql บน enterprise centos 7 สามารถเลือกติดตั้ง ได้จาก MySQL community yum repository หรือ mariadb
MYSQL community เปิด browser ไปที่ https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/

Download file และทำการติดตั้ง

security firewall
ตั้งค่า ไฟล์วอล ที่ พอร์ต 3306 โดยกำหนดให้กับ interface eth1 ใน zone truested การ active โซนใน ไฟล์วอลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการ add interace ให้แก่ โซน ในคำสั่ง firewall-cmd จะต้อง ระบุบ –permanent ทุกครั้ง และจึงทำการ –reload

หลังการติดตั้ง installer ได้ทำการสร้าง temporary password ให้ตรวจสอบดังนี้

หลังจากกรอก รหัสชั่วคราวเรียบร้อย ระบบจะให้เราทำการเปลี่ยน password อีกครั้งword อีกครั้ง

ยกเลิก  root login remote

remove test database

reload

Login mysql -u root -p -h localhost