Openstack Training Mitaka

Update lastest openstack version

Test Run OpenStack with RDO project

แนะนำการติดตั้ง openstack ด้วย Packstack ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับการ build openstack โดยมีเบื้องหลังการทำงานร่วมกับ puppet automation เรียนรู้การใช้งานแบบทันที แบบ multinode

Linux

ศึกษาเรียนรู้การใช้งาน linux เพื่อสามารถนำมาใช้งานในองค์กรอย่างจริงจัง ตั้งแต่การติดตั้ง การใช้งาน commandline และการติดตั้ง Solution ต่างๆ

Start Linux

Openstack Cloud

แหล่ง ความรู้ เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม OpenStack Cloud opensource การติดตั้งการใช้งานรูปแบบต่าง การตั้งค่า config และการ บริหารจัดการ

Read more

Train & Learn

พัฒนาความรู้ เพิ่มเติมศักยภาพ ด้วยการอบรม เพื่อสร้างโอกาสด้านการทำงาน การบริหารงานในองค์กร

Training Today